Lietuvos Respublikos Prezidentas

# valstybė
# valdžia
# ValstybėsVadovas
# prezidentas
# PrezidentoFunkcijos
# PrezidentoInstitucija

Kadangi Prezidentas yra valstybės vadovas, jo pagrindinis uždavinys ir darbas yra visuose svarbiausiuose šalies vidaus ir užsienio politiniuose, ekonominiuose ir visuomeniniuose procesuose atstovauti Lietuvos valstybei ir ginti jos interesus. Tai darydamas Prezidentas naudojasi jam šalies įstatymuose numatytais įgaliojimais:

Peržiūrėti daugiau

Lietuvos Prezidentu gali būti toli gražu ne kiekvienas. Pagal LR Konstituciją, savo kandidatūrą tapti Prezidentu gali iškelti asmuo, kuris:

Peržiūrėti daugiau

Prezidentu išrinktas asmuo, prieš pradėdamas eiti pareigas, privalo prisiekti Tautai. Duodamas priesaiką, Prezidentas pasižada visai Tautai, kad bus ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbs ir vykdys įstatymus, saugos Lietuvos žemių vientisumą; sąžiningai eis savo pareigas ir bus visiems lygiai teisingas; visomis išgalėmis stiprins Lietuvos nepriklausomybę, tarnaus Tėvynei, demokratijai ir Lietuvos žmonių gerovei. Išrinktas ir prisiekęs Prezidentas tampa neliečiamas – jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, kol eina Prezidento pareigas. Tačiau, jei Prezidentas šiurkščiai pažeidžia Konstituciją, sulaužo duotą priesaiką arba padaro nusikaltimą, jis gali būti pašalintas iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Apkaltos proceso metu Seimas, gavęs Konstitucinio Teismo išvadas, sprendžia dėl Prezidento pašalinimo iš pareigų. 

Prezidentui numatytų darbų yra tikrai daug, tad jam reikalinga ir pagalbininkų komanda. Teisiškai ši komanda vadinama Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Kiekvienoje srityje, kuri priskirta pagal Konstituciją, Prezidentui paprastai pataria politinių patarėjų komanda. Patarėjus Prezidentas renkasi taip, kad turėtų patikimus pagalbininkus visais svarbiausiais politinio gyvenimo klausimais: užsienio politikos, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisės, ekonomikos, švietimo ir kultūros. Patarėjų ir jų grupių skaičių savo nuožiūra pasirenka pats Prezidentas. Informaciją apie Prezidento veiklą ir sprendimus visuomenei pateikti padeda Spaudos tarnyba, o protokolo klausimai atitenka Prezidento protokolo skyriui. Patarėjais (išskyrus Protokolo tarnybą) dirbantys politinio pasitikėjimo, t. y. paties Prezidento pasirenkami, tarnautojai teikia šalies vadovui informaciją, susitinka su kitų valstybės institucijų ir užsienio šalių atstovais, padeda rengti Prezidento susitikimus ir vizitus, teikia pasiūlymus dėl Prezidento kalbų turinio, teikia Prezidentui nuomonę dėl Seime rengiamų įstatymų ir siūlo jų patobulinimus, padeda įgyvendinti kitas Prezidento funkcijas.

Prezidentas kartu su Seimu

Valstybės vadovas teikia Seimui kandidatus į valstybės kontrolieriaus, Lietuvos banko valdybos pirmininko, Vyriausios tarnybinės etikos komisijos narių, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko ir narių pareigas; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia generalinį prokurorą, Valstybės saugumo departamento direktorių, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių, Lietuvos kariuomenės vadą, Vyriausiosios rinkimų komisijos narius.

Prezidentas kartu su Vyriausybe

Ministro Pirmininko teikimu Prezidentas skiria Konkurencijos tarybos narius ir pirmininką, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos vadovą, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorių, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininką.

Prezidentas kartu su valstybės institucijų vadovais

Generalinio prokuroro, Valstybės saugumo departamento, Valstybės kontrolieriaus teikimu Prezidentas skiria ir atleidžia jų pavaduotojus. Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu valstybės vadovas skiria Lietuvos banko valdybos narius. 

Asmeniškai

Prezidentas skiria 4 LRT tarybos ir 2 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narius, 2 Valstybinės kultūros paveldo komisijos narius.

Lietuvos Respublikos Prezidentas dalyvauja ir kuriant Lietuvos gyvenimą reguliuojančius įstatymus. Tai daroma dviem pagrindiniais būdais: (1) Prezidentas pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba juos vetuoja (grąžina Seimui iš naujo svarstyti). Taip užtikrinama, kad Seimas nepriimtų Lietuvai nenaudingų įstatymų; (2) Prezidentas pats turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, t. y. pats gali teikti Seimui įstatymo projektą.

Peržiūrėti daugiau

Teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai, teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo. Prezidento vaidmuo formuojant teisminę valdžią yra itin didelis. Pirmiausia, Prezidentas teikia Seimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų ir iš jų pirmininko kandidatūras.   Seimo pritarimu skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką,; taip pat skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus.

Labai svarbu, kad teisėjo darbui būtų atrenkami ir teisėjais paskiriami tik aukštos teisinės kvalifikacijos, reikiamą gyvenimišką patirtį turintys, nepriekaištingos reputacijos asmenys. Nuo to priklauso teismų darbas, kartu ir visuomenės pasitikėjimas teismais. Kartu su Teisėjų taryba Prezidentas aktyviai dalyvauja atrenkant teisėjus, skiriant juos į aukštesnes pareigas ir vertinant jų nusižengimus, skirdamas keturis Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narius ir šios komisijos pirmininką, du Teisėjų garbės teismo narius, du Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narius, tris Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narius.

Be to, Prezidentas teikia Seimui Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kuris užtikrina šalies Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje, pirmininko ir trečdalio Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras.

Prezidentas, pritarus Seimui, taip pat skiria generalinį prokurorą, o generalinio prokuroro teikimu skiria jo pavaduotojus. Taip pat Prezidentas dalyvauja atrenkant, vertinant prokurorus, skirdamas prokurorų pretendentų egzaminų komisijos, prokurorų atrankos komisijos, prokurorų etikos komisijos ir prokurorų atestacijos komisijos narius.  

  • Prezidentas tvirtina Vyriausybę

Lietuvoje Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Prezidentas Seimo pritarimu skiria šalies Ministrą Pirmininką (Premjerą); Premjero teikimu skiria ir atleidžia Vyriausybės narius – ministrus.

  • Skiria pareigūnus

Ministro Pirmininko teikimu Prezidentas skiria Viešųjų pirkimų tarnybos vadovą, Konkurencijos tarybos pirmininką ir narius, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininką, Ryšių reguliavimo tarnybos vadovą.

  • Prezidentas su Vyriausybe kartu vykdo užsienio politiką

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84-ajame straipsnyje, kuriame įtvirtintos Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir įgaliojimai, sakoma, kad Prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką. 

  • Prezidentas Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.

Prezidentas yra renkamas tiesiogiai Lietuvos piliečių, tad atstovauja jų (piliečių) interesams. Prezidentas, savo kompetencijos ribose, rūpinasi , kad šalies Parlamento priimami įstatymai ir Vyriausybės vykdoma politika atspindėtų ne siaurus partinius, verslo ar asmeninius interesus, o prisidėtų prie visų Lietuvos žmonių gerovės ir saugumo didinimo. Prezidentui labai svarbu žinoti, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvos piliečiai. Todėl Prezidentas turi reguliariai susitikti su visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik Vilniuje, bet ir šalies regionuose.

Prezidentas negali ir neturi rūpintis kiekvienu atskirai, tačiau jis turi imtis veiksmų, kai mato, kad vykdoma politika yra tik siauro asmenų rato interesas.

Prezidento kanceliarijoje veikia atskiras asmenų aptarnavimo padalinys, kuris kasdien priima ir nagrinėja šimtus Lietuvos piliečių paklausimų ir prašymų pačiomis įvairiausiomis temomis. Klausimai, kurie nėra Prezidento kompetencija, nukreipiami atsakingoms institucijoms, o į tuos, kuriais Prezidentas gali ir turi reaguoti, atsakoma tiesiogiai paklausėjui. Prezidentas turi savo įgaliojimų sritis ir negali asmeniškai išspręsti visų klausimų, tačiau jis turi galimybę pasinaudoti savo politine įtaka reikalaudamas iš visų valdžios institucijų vykdyti atsakingą, moralią ir teisingą politiką, gerbti kiekvieną Lietuvos pilietį.   

LR Prezidento vaidmuo 4 srityse (užsienio politika, nacionalinis saugumas ir gynyba, teisės sritis ir vidaus politika)

Peržiūrėti daugiau